PL   |   ENG

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie bądź wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na wskazane w formularzu konto mailowe zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz faktura pro forma.

3. Informacje na temat kosztu uczestnictwa Konferencji znajdują się w zakładce BILETY.

4. Wpłaty należy dokonać na konto i w terminie podanym na fakturze pro forma.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.

6. Cena obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Konferencji.

7. Z uwagi na udostępnianie materiałów dodatkowych zaraz po dokonaniu rezerwacji, nie ma możliwości rezygnacji z zakupu. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

8. W przypadku braku uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.

9. Brak wpłaty na podstawie faktury pro forma nie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wystąpień podczas Konferencji w sytuacji niezależnej od organizatora.

12. Organizator nie odpowiada za brak realizacji wystąpienia w dniu konferencji, gdy jego realizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne przy transmisji, które nie wynikają z działania platformy szkoleniowej.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, jeżeli nie będzie mogło ono się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

15. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie, zostanie wyznaczona nowa data konferencji.

16. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest firma in Digital Marketing Sp. z o.o.

17. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

18. Akceptując warunki uczestnictwa w konferencji, uczestnik udziela przedsiębiorstwu in Digital Marketing Sp. z o.o. prawa do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas konferencji z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.